ลิฟท์แก้ว เป็นสิ่งของที่ใช้คืนเพราะด้วยบรรทุกของรุ่งโรจน์-ลงในทางดึ่งด้านในเรือน และเป็นความรู้สึกสำคัญที่ใช้คืนในการขึ้นรถด้านในเรือนเพื่อความฉลุยและเร็วในการตระเวนด้านในเรือนลิฟท์แก้วเป็นลิฟท์ที่มีความประณีตมากที่สุด เป็นลิฟท์ที่ใช้คืนในการขึ้นรถตามทำเลที่เป็นทำเลนัดหมาย และทำเลที่ตั้งใจความเป็นพิเศษกระยาเลย

ความเป็นมาลิฟท์มีการคิดค้นเป็นเวลานาน กว่า 200ศก เพรงคาทอลิกยามเพราะอาคิมิติสได้ใช้คืนแรงคนวงในการชันคอ และเพิ่มปริมาณลิฟท์หมดหนทางเป็นราวกับที่เราๆชมในปัจจุบันเป็นลิฟท์ที่มีการเพิ่มปริมาณตั้งแต่ศก คริสต์ศักราช 1850 เพราะมีการใช้คืนกบิล ไฮดคอยลิก และกบิลกระแสไฟฟ้าเข้าไปมาโปรดในการชันคอเกี่ยวข้องในสมัยก่อน ตึกรามจักไม่สูงศักดิ์มากนักกบิลของลิฟต์จึงไม่ลี้ลับเฉมือปัจจุบันกบิลลิฟท์จึงมีการเพิ่มปริมาณกบิลมาเป็นกบิล สมองกลมาโปรดในการดูแลกบิลปัจจุบันมีกงสีลิฟท์แนวหน้าเกิดรุ่งโรจน์เยอะ เช่น ของประเทศประเทศญี่ปุ่น มี Hitachi , Mitsubichiฯลฯของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการสร้างลิฟท์รุ่งโรจน์เป็นเพราแต่ต้นคือ Otis เปลาะของประเทศไทยก็มี thymam

ประเภทของลิฟท์

สามารถแยกแยะกบิลลิฟท์ได้เพราะการแบ่งประเภทของ Diving System แบะได้เป็น 2 ระดับดังนี้

1. Hydraulic Drive

2. Rope Drive

Hydraulic Drive จักใช้คืนน้อยกว่า Rope Drive จักชื่นชอบใช้คืนกับเรือนที่สูงศักดิ์ไม่เหลือ 5-6 ชั้น เหตุเพราะยืดยาดและค่าแพงถึงกระนั้นไม่ต้องมีปล่องลิฟท์ชั้นบนใช้คืนเพราะด้วยเรือนที่ถูกนิยามสูงศักดิ์ เช่น เชิงแม่น้ำ และเรือนหน่วยงานเจริญ เปลาะRope Drive ใช้คืนมากกว่า 90 % ถึงกระนั้นมีห้องเครื่องพำนักที่บนบานปล่องลิฟท์

แยกประเภทของลิฟท์ตามลักษณะปลายเล่ห์ของลิฟท์ แยกแยะเป็น 2 ระดับดังนี้คือ

1. Geared Machine เพราะด้วยความตื๋อไม่เหลือ 150 เมตร / นาที

2.Gearless Machine เพราะด้วยความตื๋อสูงศักดิ์เหลือ 150 เมตร /นาที

แยกประเภทลิฟท์จากการใช้คืนงานซึ่งมักจะชมได้ถ่องแท้กว่าแบบอื่นๆ

1.ลิฟท์ขึ้นรถใช้คืนเพราะด้วยรับส่งคนโดยสารทั่วไป

2.ลิฟท์บริการใช้คืนเพราะด้วยขึ้นรถหรือส่งของ (ตามโรงงาน หรือ โรงแรม)

3. ลิฟท์ดับเพลิงใช้คืนเพราะด้วยขนคนโดยสารทั่วไปถึงกระนั้นเมื่อเกิดเพลิงไหม้เชี่ยวชาญให้ผู้ปฏิบัติงานสิ้นใจเพลิงเข้าไปมาใช้ได้

4. ลิฟท์พยาบาลใช้คืนเพราะด้วยบรรทุกคนป่วย และเชี่ยวชาญนำมัญจกะผู้บาดเจ็บเข้าไปไปในลิฟต์ได้เพื่อฉลุยในการบรรทุกอพยพคนป่วย

5. ลิฟท์รถยนต์ใช้คืนเพราะด้วยบรรทุกรถรุ่งโรจน์บนบานตึกราม ใช้คืนเพราะด้วยเรือนที่มีประตูเข้าตีบตันหรือเรือนที่ตั้งใจความฉลุย และ เร็วในการขน

6. ลิฟท์ขนสิ่งของเครื่องใช้เพราะด้วยบรรทุกของที่มีปริมาตร และนำสาหัสมาก เพื่อเป็นการฉลุยในการบรรทุกเครื่องไม้เครื่องมือและสิ่งของ ใช้คืนตามโรงแรม หรือโรงงาน

7. ลิฟท์แก้วเป็นลิฟท์ที่มีความประณีตมากที่สุด เป็นลิฟท์ที่ใช้คืนในการขึ้นรถตามทำเลที่เป็นทำเลนัดหมาย และทำเลที่ตั้งใจความเป็นพิเศษกระยาเลย